وسایل قدیمی

وسایل قدیمی آب در لارستان کهن/ انواع کوزه

وسایل قدیمی آب در لارستان کهن/ انواع کوزه

یکی از وسایل قدیمی آب در لارستان کهن  انواع کوزه ها که توسط کوزگران( سفال گران) محلی با شکل ها واندازه های مختلف ساخته می شد.
سکرو- سکرو بزرگ- دهنشیری یا چهار نوشی- جعله- تُنگ قدیمی-  تُنگ آو خوری- بچ فو- چهل گشه ای و...

9 2 ساعت 13:29:31
 

وسایل قدیم / سفال

وسایل قدیم / سفال

وسایلی قدیمی در لارستان

1 2 ساعت 10:19:23